“Wat zijn de voorwaarden bij de verkoopbemiddeling”?

 • Bij een verkoopbemiddeling, welke contractueel wordt vastgelegd, zal Surgoed N.V. als opdrachtnemer de taak op zich nemen om het betreffende object namens de eigenaar/opdrachtgever te verkopen en/of in de verkoop te bemiddelen.
 • De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Surgoed N.V. is verstrekt. Deze periode zal zonder schriftelijke opzegging (of via mail) stilzwijgend worden verlengd. De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
 • Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment met in acht name van de minimale termijn op te zeggen door middel van een aangetekende brief (of via de mail), met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • De opdrachtgever geeft Surgoed N.V. exclusiviteit tot het verrichten van diensten die betrekking hebben op de bemiddeling door Surgoed N.V. bij het tot stand komen van een overeenkomst van koop en verkoop tussen de Opdrachtgever en een derde, m.a.w. het object mag alleen door Surgoed N.V. op de markt gebracht worden.
 • Het commissieloon van Surgoed N.V. bedraagt 5% over de verkoopprijs excl. kosten koper met een minimum van € 2.500,-.
 • Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde die zijn onroerende zaak heeft laten opnemen op de website van Surgoed N.V., het magazine van Surgoed N.V. en het informele circuit een overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet direct te verifiëren is als het gevolg van de door Surgoed N.V. verleende diensten. Surgoed N.V. zorgt voor een dermate hoge transparantie dat potentiële kopers rechtstreeks contact kunnen maken met de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is het volledige commissieloon verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Surgoed N.V. en Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst tot stand komt als gevolg van de door Surgoed N.V. verrichte diensten of omdat opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Surgoed N.V. om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de notaris om het commissieloon bij een verkoop te reserveren en uit te keren aan Surgoed Makelaardij N.V..
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan de opdrachtnemer (Surgoed NV) bij belangstelling een koopoptie aan te gaan met een potentiële kandidaat, dit zal altijd in overleg gebeuren met Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal aan Surgoed N.V. alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
 • Indien Opdrachtnemer binnen de contract periode een kandidaat koper vind voor het object tegen de overeengekomen minimale verkoopprijs is Opdrachtgever verplicht te leveren/verkopen aangezien Opdrachtnemer zijn/haar opdracht heeft uitgevoerd conform de gesteld overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan/wil leveren/verkopen conform opgenomen artikel 6.1. in koopbemiddeling, dan zal opdrachtnemer kosten in rekening brengen ter hoogte van 100% van de daadwerkelijke commissie die verdiend zou zijn uit de verrichte arbeid door verkoper en koper naar elkaar te brengen en een kandidaat koper gereed te hebben.
sluiten
Mis onze aanbiedingen niet!

Blijf op de hoogte van de laatste koopjes en aanbiedingen. Registreer nu voor de Surgoed nieuwsbrief!